REIAL DECRET 197/2009 DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM

EL COL·LEGI OFCIAL D’AGENTS COMERCIALS, INFORMA:

REIAL DECRET 197/2009 DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM

Finalment s’ha publicat en el BOE del 4 de març l’anunciat Reial decret de desenvolupament de l’Estatut del Treball Autònom en el que afecta als treballadors autònoms econòmicament dependents. ( TRADE ) El Reial decret s’estructura en 3 capítols, diverses disposicions addicionals, transitòries i finals. Finalment s’incorpora un annex com model d’orientació de contracte del TRADE . En el que afecta a l’agent comercial, la Disposició addicional segona, com ja ho feia la Llei 20/2007, inclou a aquest en el seu àmbit d’aplicació a l’exclouré per als agents el requisit assumir el risc i ventura de l’activitat Per tant, l’agent comercial que:

1) Actuï com persona física
2) Obtingui els seus ingressos en mes d’un 75% d’una única representada,
3) No tingui subagents i
4) Organitzi per compte propi l’activitat,
podrà ser considerat treballador autònom econòmicament depenent i per tant versi afectat per aquest Reial decret.

El contracte de TRADE

Agent i representada haurien de formalitzar per escrit el contracte amb el contingut que assenyala l’article 4 del Reial decret 197/2009. Entre aquest contingut obligatori s’ha de contemplar el règim de vacances i descansos. Les vacances s’estableix en la Llei que ha de ser un mínim de 18 dies hàbils, però ni la Llei ni el Reial decret indiquen per compte de qui han de córrer aquests dies.

El contracte ha d’incloure una declaració que l’agent compleix els requisits per a ser considerat econòmicament depenent.

També es podran es podran incloure altres estipulacions. Recordem que respecte a la quantia d’indemnització ha de respectar-se l’estipulat en la Llei 12/1992 de contracte d’agència.

Efectes per a l’agent que compleixi les condicions per a ser TRADE i ja tingui contracte subscrit.

L’agent haurà de comunicar a la seva empresa que concorren les circumstàncies per a ser considerat TREBALLADOR AUTÒNOM ECONÒMICAMENT DEPENENT ( TRADE ) en el termini de 3 mesos des de la publicació en el BOE; és a dir, abans del 5 de juny de 2009.

Abans del 5 de setembre) ha de ser subscrit el contracte entre les parts, en els termes assenyalats anteriorment.

El contracte haurà de ser registrat pel TRADE en el termini de 10 dies hàbils des que és signat, comunicant-se a la representada aquest registre en el termini de 5 dies hàbils següents.

Si passat el termini de 15 dies hàbils des que el contracte és signat, la representada no té comunicació del registre, haurà de ser aquesta la qual ho inscrigui en el Servei Públic d’Ocupació Estatal en 10 dies.

Aquells que ja van inscriure el contracte, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, també haurien d’adaptar-se al contingut d’aquest en el termini de 3 mesos. Enquadrament en la Seguretat Social
Els TRADE s’enquadraran el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms amb dues peculiaritats:

Ha de fer-se declaració expressa per part dels interessats que reuneixen la condició de treballadors autònoms econòmicament dependents, havent d’indicar a aquest efecte el client del que depenguin econòmicament i
2. La cobertura per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals és obligatòria

Finalment assenyalar que entre les moltes llacunes d’aquest Reial decret, hi ha una molt important: L’art. 2 assenyala que la naturalesa del contracte pot ser civil, mercantil o administrativa, però això no contradiu, ni pot fer-lo, ja que la Llei és una norma de rang superior, el contingut de l’article 17 de la Llei 20/2007 que diu que “els òrgans jurisdiccionals de l’ordre social seran els competents per a conèixer les pretensions derivades del contracte celebrat entre un treballador autònom econòmicament depenent i el seu client”.

Queda al nostre entendrà clar, i en contra del que s’està difonent pels mitjans de comunicació que els plets derivats dels contractes de TRADE s’han de substanciar en els Tribunals de l’ordre social.

ASSESSORIA FISCAL DEL COL·LEGI D´AGENTS COMERCIALS DE REUS QUEDEM A LA SEVA DISPOSICIÓ PER A QUALSEVOL DUBTE

A Reus, MARC DE 2008

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies