PRADELL DE LA TEIXETA

T 198 habitants. DIES DE FESTA LABORAL: 16 de juiol. 1 doctubre.