PLANIFICACIÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BENS IM

CONÈIXEMENT DE L’IMPOST I L’APLICACIÓ EN PATRIMONIS IMMOBILIARIS,
– VISIÓ DE L’IBI
– LA VALORACIÓ CADASTRAL
– REVISIÓ DELS ACTES CENSALS
– INSPECCIÓ
– RECURSOS
DATA: 15/05/2019
HORARI: DIMARTS DE 17:00 A 20:00
A LA SEU DEL COAC