NORMES BASICAS PER TINDRE ACCES A LA JUBILACIO

JUBILACIÓ.

Concepte: Pensió vitalícia abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social a qui reuneixi els requisits per a això.

Modalitats: Contributiva i no contributiva.

Durada:
Inici: Si es reuneixen els requisits per a ser beneficiari, es pot sol·licitar des de 3 mesos abans de la data del fet causant.

Suspensió: Mentre el jubilat realitzi algun treball per compte propi o aliè que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social.

Extinció : Per sanció i per defunció.

Modalitat contributiva.
Requisits per a ser beneficiari.

Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social o en situació assimilada a l’alta.

Situacions assimilades a l’alta:
– Treballador en excedència forçosa.
– Treballador traslladat per la seva empresa fora d’Espanya.
– Treballador en situació de Conveni Especial.
– Treballador en Atur total i subsidiari.
– Atur involuntari després d’esgotar les prestacions per atur (ha de continuar inscrit com demandant d’ocupació).
– Treballador durant el primer any d’excedència amb reserva de lloc de treball per a la cura d’un fill o familiar fins al segon grau.
– Períodes d’inactivitat dels treballadors fixos-discontinusEstimats col·legiats,

.
– Situació d’Incapacitat Temporal subsistent després de l’extinció del contracte.
– Víctima de violència de gènere amb el contracte suspès.
– Treballadors afectats per la síndrome tòxica que van cessar en la seva activitat sense haver-la reprès.
– Situacions derivades de la Llei d’Amnistia.
– Vaga i tancament patronal.
– Clergues diocesans de l’Església Catòlica, Ministres de Culte de la Unió d’Esglésies Evangèliques o de la Federació de Comunitats Israelites, dirigents religiosos islàmics i Imants.
– Espanyols residents en territori espanyol al servei de l’Agència Espacial Europea.
– Funcionaris o empleats d’Organització Internacional intergovernamental amb Conveni Especial amb l’Entitat Gestora.
– Persona que, sense estar d’alta, reuneixi els requisits d’edat i cotització.

Haver cotitzat 15 anys (2 d’ells dintre dels 15 últims que es tingués obligació de cotitzar).

Tenir l’edat legalment establerta:
Normal: Als 65 anys.

Anticipada:
– A partir dels 60 anys.
– Si abans de 1.1.1967 el treballador estava afiliat al Mutualisme Laboral.

– Amb reducció de:

– 8 punts per any d’avenç, si es demana voluntàriament.
– 7’5 %, amb entre 31 i 34 anys complets de cotització (*).
– 7%, amb entre 35 i 37 anys complets de cotització(*).
– 6’5 %, amb 38 o 39 anys complets de cotització(*).
– 6 % amb 40 anys complets de cotització(*).

(*) Causa d’extinció del contracte no imputable al treballador.

– A partir dels 61 anys reals (sense coeficients reductors).

Si es reuneixen tots aquests requisits:

– Haver cotitzat 30 anys (sense computar les pagues extres).
– Dur inscrit 6 mesos en el SPEE com demandant d’ocupació.(*)
– No haver cessat voluntàriament en el treball. (*)

– Amb reducció, per cada any d’avenç:
– D’un 8%, amb 30 anys complets de cotització.
– D’un 7,5%, amb entre 31 i 34 anys complets de cotització.
– D’un 7%, amb entre 35 i 37 anys complets de cotització.
– D’un 6,5%, amb 38 o 39 anys complets de cotització.
– D’un 6%, amb 40 anys complets de cotització

Jubilació als 64 anys

Amb dret a prestacions com si el treballador tingués 65 anys, si l’empresa contracta durant un any a altre treballador.

A l’edat que correspongui amb coeficient corrector
Per haver treballat en activitats excepcionalment penoses, tòxiques, perilloses o insalubres o amb gran nivell de mortalitat o morbiditat.

Parcialment.
A partir dels 60 anys (veure “Cessar en el treball parcialment”).
Demorada (norma no aplicable a treballadors al servei d’Administracions o Organismes públics):

– Pels treballadors per compte aliè i assimilats que tinguin contracte indefinit, siguin majors de 65 anys i acreditin 35 o més anys de cotització efectiva a la Seguretat Social (sense computar les parts proporcionals de pagues extres), només cal cotitzar per Incapacitat Temporal (Contingències Comunes).

– Si al complir 65 anys d’edat el treballador no tingués cotitzats 35 anys, l’exempció que es refereix l’apartat anterior serà aplicable a partir de la data en s’acreditin els 35 anys de cotització efectiva.

– Norma no aplicable a treballadors al servei d’Administracions o Organismes públics, ni a treballadors del Règim Especial Agrari i del Règim Especial d’Empleats de Llar.

Cessar en el treball:
Totalment: és incompatible amb qualsevol treball per compte propi o aliena.
Parcialment: és compatible amb un treball a temps parcial d’entre 25% i 85% de la jornada. Si es porta a terme entre els 60 i els 65 anys, ha de fer-se amb contracte de relleu. (Requisits actuals durant l’any 2008)

Sol·licitud de la pensió :
Per pròpia voluntat.
Per exigències del Conveni Col·lectiu aplicable.

El dret a la jubilació és imprescriptible, però la prestació només es concedeix amb efectes dels 3 mesos anteriors a la data del fet causant.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies