NORMES BASICAS PER TINDRE ACCES A LA JUBILACIO

JUBILACIÓ.

Concepte: Pensió vitalícia abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social a qui reuneixi els requisits per a això.

Modalitats: Contributiva i no contributiva.

Durada:
Inici: Si es reuneixen els requisits per a ser beneficiari, es pot sol·licitar des de 3 mesos abans de la data del fet causant.

Suspensió: Mentre el jubilat realitzi algun treball per compte propi o aliè que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social.

Extinció : Per sanció i per defunció.

Modalitat contributiva.
Requisits per a ser beneficiari.

Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social o en situació assimilada a l’alta.

Situacions assimilades a l’alta:
– Treballador en excedència forçosa.
– Treballador traslladat per la seva empresa fora d’Espanya.
– Treballador en situació de Conveni Especial.
– Treballador en Atur total i subsidiari.
– Atur involuntari després d’esgotar les prestacions per atur (ha de continuar inscrit com demandant d’ocupació).
– Treballador durant el primer any d’excedència amb reserva de lloc de treball per a la cura d’un fill o familiar fins al segon grau.
– Períodes d’inactivitat dels treballadors fixos-discontinusEstimats col·legiats,

.
– Situació d’Incapacitat Temporal subsistent després de l’extinció del contracte.
– Víctima de violència de gènere amb el contracte suspès.
– Treballadors afectats per la síndrome tòxica que van cessar en la seva activitat sense haver-la reprès.
– Situacions derivades de la Llei d’Amnistia.
– Vaga i tancament patronal.
– Clergues diocesans de l’Església Catòlica, Ministres de Culte de la Unió d’Esglésies Evangèliques o de la Federació de Comunitats Israelites, dirigents religiosos islàmics i Imants.
– Espanyols residents en territori espanyol al servei de l’Agència Espacial Europea.
– Funcionaris o empleats d’Organització Internacional intergovernamental amb Conveni Especial amb l’Entitat Gestora.
– Persona que, sense estar d’alta, reuneixi els requisits d’edat i cotització.

Haver cotitzat 15 anys (2 d’ells dintre dels 15 últims que es tingués obligació de cotitzar).

Tenir l’edat legalment establerta:
Normal: Als 65 anys.

Anticipada:
– A partir dels 60 anys.
– Si abans de 1.1.1967 el treballador estava afiliat al Mutualisme Laboral.

– Amb reducció de:

– 8 punts per any d’avenç, si es demana voluntàriament.
– 7’5 %, amb entre 31 i 34 anys complets de cotització (*).
– 7%, amb entre 35 i 37 anys complets de cotització(*).
– 6’5 %, amb 38 o 39 anys complets de cotització(*).
– 6 % amb 40 anys complets de cotització(*).

(*) Causa d’extinció del contracte no imputable al treballador.

– A partir dels 61 anys reals (sense coeficients reductors).

Si es reuneixen tots aquests requisits:

– Haver cotitzat 30 anys (sense computar les pagues extres).
– Dur inscrit 6 mesos en el SPEE com demandant d’ocupació.(*)
– No haver cessat voluntàriament en el treball. (*)

– Amb reducció, per cada any d’avenç:
– D’un 8%, amb 30 anys complets de cotització.
– D’un 7,5%, amb entre 31 i 34 anys complets de cotització.
– D’un 7%, amb entre 35 i 37 anys complets de cotització.
– D’un 6,5%, amb 38 o 39 anys complets de cotització.
– D’un 6%, amb 40 anys complets de cotització

Jubilació als 64 anys

Amb dret a prestacions com si el treballador tingués 65 anys, si l’empresa contracta durant un any a altre treballador.

A l’edat que correspongui amb coeficient corrector
Per haver treballat en activitats excepcionalment penoses, tòxiques, perilloses o insalubres o amb gran nivell de mortalitat o morbiditat.

Parcialment.
A partir dels 60 anys (veure “Cessar en el treball parcialment”).
Demorada (norma no aplicable a treballadors al servei d’Administracions o Organismes públics):

– Pels treballadors per compte aliè i assimilats que tinguin contracte indefinit, siguin majors de 65 anys i acreditin 35 o més anys de cotització efectiva a la Seguretat Social (sense computar les parts proporcionals de pagues extres), només cal cotitzar per Incapacitat Temporal (Contingències Comunes).

– Si al complir 65 anys d’edat el treballador no tingués cotitzats 35 anys, l’exempció que es refereix l’apartat anterior serà aplicable a partir de la data en s’acreditin els 35 anys de cotització efectiva.

– Norma no aplicable a treballadors al servei d’Administracions o Organismes públics, ni a treballadors del Règim Especial Agrari i del Règim Especial d’Empleats de Llar.

Cessar en el treball:
Totalment: és incompatible amb qualsevol treball per compte propi o aliena.
Parcialment: és compatible amb un treball a temps parcial d’entre 25% i 85% de la jornada. Si es porta a terme entre els 60 i els 65 anys, ha de fer-se amb contracte de relleu. (Requisits actuals durant l’any 2008)

Sol·licitud de la pensió :
Per pròpia voluntat.
Per exigències del Conveni Col·lectiu aplicable.

El dret a la jubilació és imprescriptible, però la prestació només es concedeix amb efectes dels 3 mesos anteriors a la data del fet causant.