Eleccions

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE REUS
D’acord amb allò que preveuen els Estatus i el Reglament de Règim interior, es convoca eleccions per a la reglamentària renovació parcial de la Junta de Govern que correspon enguany als càrrecs de Vicepresident, Tresorer, Vocals senars i Caps de Secció.
– Calendari Electoral –
PRIMERA.- La data de les eleccions ha estat fixada pel dia 1 de març de 2012.
SEGONA.- Estarà a disposició dels col·legiats/des un llistat dels qui tenen dret a vot. Per tenir dret a vot es requerirà ser col·legiat/da a partir del primer de febrer de 2011, no estar suspesos per sanció de drets electorals i a més estar al corrent de totes les obligacions col·legials, per al que fa al pagament de quotes.
TERCERA.- Contra les inclusions o exclusions de les llistes, podrà formular-se recurs en el termini improrrogable fins al dia 15 de febrer de 2012.
QUARTA.- Per a ser candidat/ta a membre de la Junta de Govern serà necessari 2 anys de col·legiat com a mínim d’antiguitat, estar en l’exercici actiu de la professió com a mínim l’any en curs i els dos anys anteriors i complir les normes establertes en els Estatuts.
Per a poder ser elegit/da serà necessari presentar candidatura fins al dia 15 de febrer de 2012 signada com a mínim per 30 col·legiats/des.
CINQUENA.- El dia 16 de febrer de 2012 la Junta de Govern celebrarà reunió pública per a proclamar als candidats/tes. La campanya electoral s’iniciarà un cop proclamats els candidats finalitzant a les 24 hores del dia 29 de febrer de 2012. Les despeses de propaganda seran a càrrec de cada candidat/ta.
SISENA.- L’elecció es realitzarà en forma directe i secreta, per papereta en la qual hi figuri clarament el nom del candidat/ta i no podrà fer-s’hi constar cap persona que no reuneixi les condicions de candidat/ta, ni un número superior dels llocs a cobrir.
VOT PER CORREU.- Els col·legiats/des podran emetre el seu vot per correu d’acord amb les normes que assenyalen els Estatuts.
SETENA.- Amb antelació suficient, es procedirà a l’elecció dels membres que hauran de formar part de la Mesa Electoral, que estarà formada per un/a President/ta i dos Adjunts/tes, els quals podran tenir els corresponents suplents i de ser necessari podran nomenar-se varies Meses.
A tals efectes, el dia i hora que s’acordi i prèvia comunicació a les candidatures, es procedirà en acte públic i pel sistema de sorteig escollir-se entre els col·legiats/des en dret a vot, el membre de la Mesa o Meses. En cap cas no podrà formar part d’elles els candidats/tes que concorren a les Eleccions.
VUITENA.- Tots els candidats/tes podran designar interventors/res mitjançant una credencial o nomenament. Aquests forçosament seran col·legiats/des.
NOVENA.- Els elegits/des, un cop acceptat el nomenament, prendran possessió del seu càrrec dins d’un termini màxim de vuit dies.