Eleccions

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE REUS
D’acord amb allò que preveuen els Estatus i el Reglament de Règim interior, es convoca eleccions per a la reglamentària renovació parcial de la Junta de Govern que correspon enguany als càrrecs de Vicepresident, Tresorer, Vocals senars i Caps de Secció.
– Calendari Electoral –
PRIMERA.- La data de les eleccions ha estat fixada pel dia 1 de març de 2012.
SEGONA.- Estarà a disposició dels col·legiats/des un llistat dels qui tenen dret a vot. Per tenir dret a vot es requerirà ser col·legiat/da a partir del primer de febrer de 2011, no estar suspesos per sanció de drets electorals i a més estar al corrent de totes les obligacions col·legials, per al que fa al pagament de quotes.
TERCERA.- Contra les inclusions o exclusions de les llistes, podrà formular-se recurs en el termini improrrogable fins al dia 15 de febrer de 2012.
QUARTA.- Per a ser candidat/ta a membre de la Junta de Govern serà necessari 2 anys de col·legiat com a mínim d’antiguitat, estar en l’exercici actiu de la professió com a mínim l’any en curs i els dos anys anteriors i complir les normes establertes en els Estatuts.
Per a poder ser elegit/da serà necessari presentar candidatura fins al dia 15 de febrer de 2012 signada com a mínim per 30 col·legiats/des.
CINQUENA.- El dia 16 de febrer de 2012 la Junta de Govern celebrarà reunió pública per a proclamar als candidats/tes. La campanya electoral s’iniciarà un cop proclamats els candidats finalitzant a les 24 hores del dia 29 de febrer de 2012. Les despeses de propaganda seran a càrrec de cada candidat/ta.
SISENA.- L’elecció es realitzarà en forma directe i secreta, per papereta en la qual hi figuri clarament el nom del candidat/ta i no podrà fer-s’hi constar cap persona que no reuneixi les condicions de candidat/ta, ni un número superior dels llocs a cobrir.
VOT PER CORREU.- Els col·legiats/des podran emetre el seu vot per correu d’acord amb les normes que assenyalen els Estatuts.
SETENA.- Amb antelació suficient, es procedirà a l’elecció dels membres que hauran de formar part de la Mesa Electoral, que estarà formada per un/a President/ta i dos Adjunts/tes, els quals podran tenir els corresponents suplents i de ser necessari podran nomenar-se varies Meses.
A tals efectes, el dia i hora que s’acordi i prèvia comunicació a les candidatures, es procedirà en acte públic i pel sistema de sorteig escollir-se entre els col·legiats/des en dret a vot, el membre de la Mesa o Meses. En cap cas no podrà formar part d’elles els candidats/tes que concorren a les Eleccions.
VUITENA.- Tots els candidats/tes podran designar interventors/res mitjançant una credencial o nomenament. Aquests forçosament seran col·legiats/des.
NOVENA.- Els elegits/des, un cop acceptat el nomenament, prendran possessió del seu càrrec dins d’un termini màxim de vuit dies.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies