10/02/2007 RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’OFICINA

RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’OFICINA MÒDUL DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 1 RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’OFICINA L’energia ___________________________________________________________________________________________ 2 i 3 El paper ___________________________________________________________________________________________ 4 i 5 El tòner _____________________________________________________________________________________________ 6 El plàstic ____________________________________________________________________________________________ 7 2 L’ENERGIA • La major part d’energia que consumim és d’origen fòssil (gas natural, carbó i petroli). Aquest tipus d’energies plantegen grans problemes de cara al futur: l’esgotament de les reserves fòssils, la dependència energètica i els impactes ambientals que comporten el seu consum. L’ús d’energies renovables suposa certs avantatges respecte les energies fòssils perquè són més netes i no s’esgoten al consumir-les ja que es restitueixen de manera natural. • Tots nosaltres podem reduir el consum energètic a través de la introducció de petits canvis en els nostres hàbits diaris. D’aquesta manera, contribuirem a millorar la nostra qualitat de vida i també col·laborarem en la creació d’un món més sostenible. BONES PRÀCTIQUES A L’OFICINA • Sempre que sigui possible, utilitzar llum natural tot evitant els reflexos a les pantalles d’ordinador. • Controlar l’obertura de les finestres per evitar pèrdues de calor o de fred innecessàries. • Per tal d’estalviar energia en la climatització del lloc de treball, podem fer ús dels sistemes de protecció solar. A l’hivern s’han de mantenir les persianes obertes durant el dia per aprofitar l’entrada de llum i la calor solar, i tancar-les a la nit per tal de mantenir la calor acumulada al llarg del dia. A l’estiu s’ha de seguir l’estratègia contrària. • És important tenir els punts de llum nets ja que la pols pot reduir la lluminositat de les bombetes en un 20%. • Tancar els llums al sortir dels lavabos i de les sales de reunió. 3 • Si no hem d’utilitzar l’ordinador durant períodes curts, podem apagar només la pantalla, amb la qual cosa estalviarem energia i al tornar a engegar-la no ens haurem d’esperar que es reiniciï l’equip. El salvapantalles no redueix el consum energètic; la millor solució per estalviar energia és apagar el monitor. • Cal apagar l’ordinador després de cada jornada laboral i també al parar per dinar. • No hem de deixar connectats els pilots vermells dels aparells elèctrics si no els fem servir ja que poden arribar a gastar un 25% del consum de l’aparell en ple funcionament. • Substituir les bombetes incandescents per altres de baix consum, les quals consumeixen un 80% menys d’energia i tenen una vida més llarga. Les bombetes incandescents només aprofiten en il·luminació un 5% de l’energia elèctrica que consumeixen, el 95% restant es transforma en calor, sense cap mena d’aprofitament lluminós. • Els fluorescents tenen més eficàcia lumínica que les bombetes incandescents ja que consumeixen fins a un 80% menys d’electricitat per a la mateixa emissió lumínica. 4 EL PAPER • És molt important que a l’hora d’efectuar la nostra compra de paper ens fixem en les etiquetes ecològiques, les quals ens garanteixen que el producte en qüestió té un menor impacte ambiental que d’altres. En el cas del paper, existeix el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, l’Àngel Blau i el Cigne Blanc. • El paper 100% reciclat es produeix a partir de paper ja usat i el seu procés de producció permet reduir les emissions a l’atmosfera així com disminuir el consum de matèries primeres: aigua, energia i fusta. • En cas d’utilitzar paper blanc tradicional, escollir paper totalment lliure de clor (TCF) el qual es blanqueja amb productes menys contaminants per al medi ambient com pot ser l’oxigen. El blanqueig de paper amb clor elemental és un procés altament contaminant ja que genera dioxines que són emeses a l’atmosfera i compostos organclorats que carreguen les aigües residuals. • El paper ECF es blanqueja a través de processos que no utilitzen clor elemental però sí diòxid de clor (amb els conseqüents inconvenients que això comporta per al medi ambient). 5 BONES PRÀCTIQUES A L’OFICINA • Utilitzar preferiblement paper 100% reciclat. • És important imprimir només els documents necessaris, evitant la impressió de correus electrònics. • Sempre que sigui possible, imprimir i fotocopiar a dues cares per tal de reduir el consum de paper. • Revisar els documents amb un corrector ortogràfic abans d’imprimir-los, així evitarem fer impressions innecessàries. • Substituir el paper pel correu electrònic. • Reutilitzar el paper escrit per una sola cara. Al costat de les impressores es poden instal·lar caixes per recollir aquest paper i posteriorment utilitzar-lo per a prendre notes o per fer impressions no definitives. • Si es disminueix la mida de la lletra, els espais en blanc i els marges de la pàgina, es pot aprofitar millor el paper a l’hora d’imprimir tot reduint el número de pàgines impreses. • Al costat del lloc de treball, es poden instal·lar caixes per llençar-hi el paper. Un cop aquestes caixes estan plenes, es buiden a una paperera més gran que es situa a una zona més central. • El paper que es tira a la paperera no pot contenir grapes ni clips. Tampoc s’ha de trencar ni arrugar per tal que ocupi el menor espai possible. • Les caixes de cartró s’han de llençar plegades. Cal evitar que continguin precintes i embalatges d’altres materials. 6 EL TÒNER • Els cartutxos de tinta i tòner que utilitzen les impressores, fotocopiadores i aparells de fax són uns residus contaminants per al medi ambient ja que contenen metalls pesants, pigments i conservants. BONES PRÀCTIQUES A L’OFICINA • Cal tractar els cartutxos de tinta i tòner de forma especial i separar-los selectivament. • Es recomana la compra de cartutxos amb un sistema desmuntable on el dipòsit de tinta es pot substituir un cop s’esgota. D’aquesta manera es minimitzen els residus ja que evitem llançar un element que periòdicament cal recanviar alhora que suposa un estalvi econòmic. • La millor manera d’estalviar tinta és imprimir només els arxius necessaris. Per comprovar l’escrit del nostre document informàtic ho hem de fer a través de l’opció que ofereixen molts programes de “presentació preliminar” en comptes d’imprimir el document. • És bo que coneguem el funcionament de les impressores i de les fotocopiadores que ens envolten per tal de poder reduir el consum de tinta que gastem al fer proves d’impressió. • Quan es tracti d’esborranys, és recomanable activar l’opció d’impressió a menor qualitat . 7 EL PLÀSTIC • Majoritàriament, el plàstic que usem a diari prové del petroli i tarda molt en degradar-se, la qual cosa significa que perdura a la natura o a l’abocador durant centenars d’anys. Al ser incinerats, els plàstics alliberen CO2 i altres contaminants perillosos per a la salut i per al medi ambient. BBONES PRÀCTIQUES A L’OFICINA • Hem de reduir al màxim el consum d’envasos de plàstic i un cop utilitzats s’han de recollir selectivament. • Les màquines de refrescs i begudes calentes poden provocar un augment considerable dels residus que es produeixen a l’oficina. El tipus de residus generats són llaunes, ampolles de plàstic, gots de cafè i culleretes. Tots ells s’han de separar de manera selectiva per ser reciclats posteriorment. • Per tal de reduir la quantitat de residus generats, es pot instal·lar una font d’aigua freda on podem reomplir les ampolles de plàstic. També existeixen màquines de cafè amb l’opció de prescindir del got de plàstic i utilitzar una tassa pròpia multiús. D’aquesta manera hi sortim guanyant econòmicament ja que s’abarateix el cost de la beguda i reduïm el nombre de residus de plàstic generats. • Sempre que sigui possible, escollir refrescos i begudes amb envàs de vidre ja que poden ser retornats al fabricant i posteriorment ser reutilitzats. • A l’hora de comprar el material d’oficina, cal que evitem els productes que tenen embalatge individual. Hem tenir en compte que més del 30% dels plàstics que utilitzem cada dia només els aprofitem pel simple fet de desembolicar un producte i llençar-lo a les escombraries. Aquests embalatges de plàstic s’han de separar selectivament al contenidor adequat.
OFICINA

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies