Inici | Contacte 18-07-2019

DICCIONARI COMERCIAL CASTELLA/ CATALA

A castellà-català

abono: abonament (=ingrés)

acreedor: creditor

activo: actiu

acuse de recibo: justificant (o avís) de recepció

acusar recibo: justificar/notificar/acusar

recepció afrontar (un pago): atendre un pagament

ahorrar: estalviar

alcance: dèficit, descobert

almacenar: emmagatzemar

anticipo: bestreta, acompte, avançament

aplazamiento: ajornament

aplazar: ajornar aprecio

hoja de: full d´apreciació/apreuament

asiento: assentament

B castellà-català

balance: balanç bienes gananciales: béns de guanys

bursátil: borsari

C castellà-català

caja de caudales: caixa de cabals

catálogo: catàleg

cheque: xec

cobertura del seguro: abast de l´assegurança

cobro: cobrament

contabilizar: comptabilitzar

contar: comptar

contraer (un gasto): contreure (una despesa)

coste: cost

cuenta: compte (un)

cupo: quota

D castellà-català

deber: deure

débito: dèbit

demora: demora

depósito: dipòsit

descuento: descompte

desembolso: desembors, desemborsament

desfalco: desfalc, malversació

deuda: deute (un)

devengar: meritar

devengo: meritació

E castellà-català

embalaje: embalatge

embargo: embargament, embarg entrega (hacer una): fer un lliurament envío: tramesa

F castellà-català

factura proforma: factura proforma

financiación: finançament

financiar: finançar

firma: signatura, firma

finiquito: quitança, liquidació

fraude: frau

G castellà-català

ganancia: guany

gasto: despesa

género: gènere

I castellà-català

impuesto: impost

incautar: confiscar, requisar

incentivo: incentiu

insolvencia: insolvència

interés: interès/essos

IVA repercutido: IVA transferit

IVA soportado: IVA suportat

J castellà-català

justipreciar: fixar el preu just

justiprecio: preu just

L castellà-català

letra de cambio: lletra de canvi

liquidez: liquiditat

listado: llista, relació

M castellà-català

mandamiento: manament

membrete: capçalera

merma: minva

montante: total, quantitat

P castellà-català

pago: pagament

plazo: termini

plusvalía: plus-vàlua

porcentaje: percentatge

portes: ports

promedio: mitjana

Q castellà-català

quebrar: fer fallida

quiebra: fallida quita  

espera: quitament i espera

R castellà-català

recargo: recàrrec

recaudar: recaptar

recibo: rebut

reintegro: reintegrament

remitente: remitent, expedidor

renta: renda

rentable: rendible

resarcimiento: rescabalament

S castellà-català

seguro: assegurança

suma y sigue: ròssec

soministro: subministrament

suspender de empleo y sueldo: suspendre de sou i feina

T castellà-català

tasa: taxa

timbre: timbre

tomador del seguro: prenedor de l´assegurança

V castellà-català

venta: venda

volumen de negocio: volum de negoci


Col·legi Oficial dAgents Comercials de Reus
C/Boule núm 2 - 4ª planta C.P.43201 Reus
Telèfon: 977 314 162 -
reus@agentscomercials.cat; coacreus@coacreus.cat

Horari del Col·legi dAgents Comercials 

De dilluns a divendres de 16:00h a 19:30h 
Si desitjeu ser atesos fora daquest envieu mail demanat hora i concertarem visita del Col·legi dAgents Comercials

 

mussara.com - pagines web comerços electronics
PIMEC  nl Els preus de la llotja de reus sellmaster
web realizada por mussara.com