Inici | Contacte 16-10-2019

LA INDEMNIZACIÓ PER CLIENTELA, Si esteu aprop de la juvilació veniu al col·legi per tramitar-la Servei Gratuït

Quan s'ocasiona la rescissió unilateral d'un determinat contracte d'agència per part de l'empresari, el tema més peliagut a tractar és la indemnització per clientela, marcada per l'art. 28 de la LCA, ja que, com sabem, la mateixa precedeix, quan l'agent hagi aportat nous clients a l'empresari o incrementat sensiblement les operacions de venda amb la clientela preexistent; tenint la càrrega de la prova l'agent comercial, el qual ha de demostrar en seu judicial que aquesta clientela segueix ocasionant avantatges substancials a l'empresari després de la marxa de l'agent. 

Per tant, és convenient precisar una sèrie de consells pràctics a fi de facilitar la prova de l'indemnització per clientela davant la resolució del contracte d'agència, al costat d'una sèrie d'advertiments legals: 

1º.- A la signatura del contracte d'agència és aconsellable assenyalar el volum de clientela preexistent que tingui l'empresa en la zona d'actuació de l'agent.

2º.- Durant la vida del contracte, és summament aconsellable remetre a l'empresa un fax o qualsevol document amb certificació de contingut on reflecteixi la cartera de clients actualitzada, amb periodicitat anual. 

3º.- D'acord amb la doctrina jurisprudencial de l'art. 28 LCA, no s’estableix una autèntica retribució diferida de prestacions futures, sinó una compensació legal pels beneficis o avantatges que es deriven per a l'empresari pels serveis prestats per l'agent, pel que existeix obligació de quantificar la quantitat en una suma concreta, la base de la qual l'obtenim de l'import mig anual de les remuneracions percebudes per l'agent durant els últims cinc anys o, durant tot el període de durada del contracte, si aquest fos inferior. 

4º.- s'ha de precisar que a l'hora de fer el càlcul del import mig anual de les retribucions percebudes durant els últims cinc anys, ha d'excloure's l'IVA percebut per aquestes retribucions, ja que, conforme a la normativa reguladora del impost Sobre el Valor Afegit, les quantitats percebudes per raó de la indemnització que no constitueixin contraprestació o compensació del lliurament de béns o prestacions de serveis subjectes al impost queden excloses de la seva base imposable. 

5º.- Pot ponderar-se i reduir-se per l'òrgan judicial el límit màxim d'indemnització conformement a les normes establertes en l'art. 28 de la Llei de Contracte d'Agència (import mig anual de lesremuneracions percebudes durant els últims cinc anys)?

La resposta és SI, ja que, convé advertir que el legislador no quantifica la indemnització per clientela, ni subministra els paràmetres per a la seva quantificació, sinó que limita a establir un màxim, en l'apartat 3 de l'art. 28 LCA. És pel judici d'equitat del Jutge en la determinació de la procedència de la indemnització per clientela ha d'arribar també a la fixació i concreció del seu import, havent de respectar únicament el límit màxim de la seva quantia que tipifica el precepte legal.


Col·legi Oficial dAgents Comercials de Reus
C/Boule núm 2 - 4ª planta C.P.43201 Reus
Telèfon: 977 314 162 -
reus@agentscomercials.cat; coacreus@coacreus.cat

Horari del Col·legi dAgents Comercials 

De dilluns a divendres de 16:00h a 19:30h 
Si desitjeu ser atesos fora daquest envieu mail demanat hora i concertarem visita del Col·legi dAgents Comercials

 

mussara.com - pagines web comerços electronics
PIMEC  nl Els preus de la llotja de reus sellmaster
web realizada por mussara.com